ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ- ISO 50001:2011

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ISO 50001:2011 First Edition 15-06-2011   ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 50001:2011 ISO  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻧﺮژی ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ISO (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ)  ﻳﻚ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید

ISO 50001:2011

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 50001:2011 ISO  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻧﺮژی ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ISO (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ)  ﻳﻚ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﻠﻲ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

5S

                معرفی 5S: 1-                 SEIRI : پاکسازی -          سامان دادن به اقلامی که بی نظم هستند و منظم کردن آنها -          جابجا کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید
آبان 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
4 پست