متن کامل سه استاندارد 9001:2008 و 14001:2004 و OHSAS 18001:2007

4- سیستم مدیریت کیفیت

4-1- الزامات عمومی

سازمان باید سیستم مدیریت کیفیتی را مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی ایجاد ،مستند ،مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر اثر بخشی آنرا بهبود دهد .

سازمان باید :

الف) فرآیند های مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سراسر سازمان تعیین نماید .

ب) توالی و تاثیرات متقابل این فرآیند ها را معین نماید .

ج)معیارها و روش هایی را معین نماید تا بدین وسیله از اثر بخشی اجراء و کنترل این فرآیند ها اطمینان حاصل نماید .

د) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی اجراء و پایش این فرآیند ها ، اطمینان حاصل نماید .

ه)این فرآیند ها را مورد پایش ، در صورت کاربرد اندازه گیری و تحلیل قرار دهد و

و) اقدامات لازم برای دستیابی به نتایج طرح ریزی شده و نیز بهبود مستمر این فرآیند ها را به عمل آورد .

این فرآیند ها با ید مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی توسط سازمان مدیریت شوند .

هنگامی که سازمان فرآیندهائی را که بر انطباق محصول با الزامات تاثیر می گذارند به بیرون از سازمان واگذار نماید ، باید از کنترل اینگونه فرآیندها اطمینان حاصل نماید . نوع و گستره کنترل هائی که برای این گونه فرآیند های برون سپاری شده اعمال می گردد ، باید در سیستم مدیریت کیفیت تعریف شود .

یادآوری 1 : فرآیندهایی که برای سیستم مدیریت کیفیت اشاره شده در بالا مورد نیاز هستند ، شامل فرآیندهای فعالیت های مدیریتی ، فراهم ساختن منابع ، پدید آوری محصول و اندازه گیری ، تحلیل و بهبود مب گردند .

یادآوری 2 : فرآیند ((برون سپاری شده )) ، فرآیندی است که سازمان برای سیستم مدیریت کیفیت خود به آن نیاز دارد و اجرای آن فرآیند را به طرف برون سازمانی واگذار کرده است .

یادآوری 3 : اطمینان از کنترل فرآیند های برون سپاری شده رافع مسئولیت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتری ، قانونی و دولتی نیست . نوع و گستره کنترل هایی که برای فرآیند برون سپاری شده اعمال می گردد ، می تواند توسط عواملی نظیر موارد زیر تحت تاثیر قرار گیرد :

الف ) اثر بالقوه فرآیند برون سپاری شده بر قابلیت سازمان در تدارک محصول منطبق با الزامات .

ب) میزانی که بر حسب آن کنترل فرآیند تسهیم شده است .

ج) قابلیت دسترسی به کنترل های مورد نیاز از طریق کاربرد بند 7-4

4-2- الزامات مستند سازی

4-2-1- کلیات

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد :

الف ) بیانیه های مدون خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی

ب)یک نظامنامه کیفیت

ج) روش های اجرائی مدون و سوابقی که از طرف این استاندارد بین المللی الزام شده اند و

د) مستندات ، شامل سوابق ،که توسط سازمان معین شده اند که برای حصول اطمینان از موثر بودن طرح ریزی ، اجراء و کنترل فرآیندهای آن لازم می باشند .

یادآوری 1 : هنگامی که در این استاندارد بین المللی از عبارت (( روش اجرائی مدون )) استفاده می شود ، منظور روش اجرائی است که ایجاد شده ، مدون گردیده ، مستقر شده و نگهداری می گردد . یک مدرک به تنهائی می تواند به الزامات یک یا چند روش اجرائی ارجاع دهد . الزام به داشتن یک روش اجرائی مدون ممکن است توسط بیش از یک مدرک پوشش داده شود .

یادآوری 2 : گستره مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمان می تواند به دلایل زیر متفاوت باشد :

الف ) اندازه سازمان و نوع فعالیت آن

ب)  پیچیدگی فرآیندها و تاثیرات متقابل آنها

ج)صلاحیت نیروی انسانی

 

یادآوری 3 : مستند سازی می تواند به هر شکل یا بر هر نوع واسط اطلاعاتی واقع شود .

4-2-2- نظامنامه کیفیت

سازمان باید نظامنامه کیفیتی را ایجاد نموده و نگهداری نماید که شامل موارد زیر باشد :

الف ) دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ، شامل جزئیات و دلایل هر گونه کنارگذاری الزامات استاندارد

ب) روش های اجرائی مدون سیستم مدیریت کیفیت یا ارجاع به آنها و

ج) توصیفی از تاثیرات متقابل بین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت

4-2-3- کنترل مستندات

مستنداتی که در سیستم مدیریت کیفیت الزام شده اند باید تحت کنترل باشند . سوابق کیفیت نوع خاصی از مستندات بوده و باید مطابق الزامات مندرج در (4-2-4) تحت کنترل قرار بگیرند .

یک روش اجرائی مدون باید برای تعریف کنترل های مورد نیاز زیر ایجاد گردد :

الف) تصویب مستندات از نظر کفایت آنها ، پیش از انتشار ،

ب) بازنگری و به روز آوری بر حسب نیاز و تصویب مجدد مستندات ،

ج) حصول اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت ویرایش جاری مستندات مشخص شده اند ،

د) حصول اطمینان از اینکه ویرایش های معتبر مستندات در مکان استفاده در دسترس میباشند ،

ه) حصول اطمینان از اینکه مستندات خوانا و قابل شناسائی باقی می مانند ،

و) حصول اطمینان از اینکه مستندات با منشاء برون سازمانی ، که توسط سازمان جهت طرح ریزی و عملیات سیستم مدیریت کیفیت لازم دانسته شده اند ، مورد شناسائی قرار گرفته اند و توزیع آنها تحت کنترل است و

ز) حصول اطمینان از اینکه مستندات غیر معتبر مورد استفاده نا خواسته قرار نمی گیرند و در صورتی که به هر دلیلی گرد آوری شوند ، به نحو مناسبی مورد شناسائی قرار میگیرند .

 

4-2-4- کنترل سوابق کیفیت

سوابق ایجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نیز بکار گیری موثر سیستم مدیریت کیفیت باید کنترل گردند .

سازمان باید یک روش اجرائی مدون برای تعریف کنترل های لازم برای شناسائی ، انبارش ، حفاظت ، بازیابی ، مدت گرد آوری و تعیین تکلیف سوابق ایجاد کند .

سوابق کیفیت باید خوانا ، به سادگی قابل شناسائی و بازیابی باشند .

5 مسئولیت مدیریت

5-1- تعهد مدیریت

مدیریت عالی باید شواهدی مبنی بر تعهد خود نسبت به توسعه و استقرار سیستم مدیریت کیفیت و نیز بهبود مستمر اثر بخشی آن توسط موارد زیر فراهم آورد :

الف ) ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و مقررات دولتی ،

ب) تعیین خط مشی کیفیت

ج) حصول اطمینان از اینکه اهداف کیفیتی تعیین شده اند ،

د) انجام بازنگری های مدیریت و

ه) حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع

5-2- تمرکز بر مشتری

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که الزامات مشتری معین شده اند و با هدف افزایش میزان رضایت مشتری برآورده می شوند .

5-3- خط مشی کیفیت

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خط مشی کیفیت :

الف) با مقاصد سازمان متناسب است ،

ب) شامل تعهد به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت می گردد ،

ج) چارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کیفیتی فراهم می آورد ،

د) در سازمان معرفی گردیده و درک شده است و

ه) برای تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می گیرد .        

5-4- طرح ریزی

5-4-1 اهداف کیفیت

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که اهداف کیفیت و از جمله آن هائی که برای براورده سازی الزامات محصول مورد نیازند ، برای بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعیین شده اند . اهداف کیفیت باید قابل اندازه گیری بوده و در سازگاری با خط مشی کیفیت باشند .

5-4-2- طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت

مدیریت عالی سازمان باید اطمینان حاصل نماید که :

الف) طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت به منظور برآورده نمودن الزامات بند 4-1 و نیز اهداف کیفیت انجام گرفته است و

ب) هنگامی که تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت ، طرح ریزی و اجراء می گردد یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت حفظ می گردد .

5-5- مسئولیت ، اختیار و ارتباطات

5-5-1- مسئولیت و اختیار

مدیریت عالی سازمان باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت هاا و اختیارات تعیین شده و به سازمان ابلاغ گردیده است .

5-5-2- نماینده مدیریت

مدیریت عالی سازمان باید یکی از مدیران سازمان را تعیین نماید که صرف نظر از سایر مسئولیت ها ، باید اختیارات و مسئولیت هایی شامل موارد زیر را داشته باشد :

الف) حصول اطمینان از اینکه فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده ، استقرار یافته و نگهداری می شوند ،

ب) گزارش دهی به مدیریت عالی سازمان درباره عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هرگونه نیازی برای بهبود و

ج) حصول اطمینان از ترغیب به آگاهی نسبت به الزامات مشتری در تمامی سازمان .

یادآوری : مسئولیت های نماینده مدیریت می تواند شامل ارتباطات با طرف های برون سازمانی ، بر روی موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت باشد .

5-5-3- ارتباطات داخلی

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای ارتباطی مناسبی در درون سازمان معین شده اند و این ارتباطات در مورد اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت انجام می گردد .

5-6- بازنگری مدیریت

5-6-1- کلیات

مدیریت عالی سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل طرح ریزی شده مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم تناسب ، کفایت و اثر بخشی آن ، اطمینان حاصل نماید . این بازنگری باید ارزیابی فرصت های بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت ، و از جمله خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی را شامل گردد .

سوابق بازنگری های مدیریت باید نگهداری شوند .

5-6-2- ورودی های بازنگری

/ 2 نظر / 157 بازدید
salimpour

با سپاس از زحمات شما و آرزوی توفیق

احمدی

با سلام ممنون از شما ،مطالب در زمان خوبی به کمک بنده رسید -بسیار سپاسگذارم