ضریب تکرار و ضریب شدت حادثه

ضریب وفور و یا تکرارحادثه Frequency Rate (F.r)
که حوادث یک میلیون ساعت کار را نشان میدهد و هر چهاین ضریب بیشتر باشد تعداد حوادث بالاتر خواهد بود.

*
تعداد حوادث دریکسال
----------------------------------------- =
ضریب تکرار حوادث

کلساعات کار انجام شده


3_3.
ضریب شدت حادثه (S.r) Severity rate
اینضریب تعداد روزهای تلف شده را در 1000 ساعت کار در سال نشانمیدهد.


(1000*
تعداد روزهای از دست رفته
= ------------------------------------------------------
ضریب شدت حادثه
کلساعات کار انجام شده

3_4.
ضریب شیوع حادثه
این ضریب تعداد کل حوادث رانسبت به تعداد کارگران میسنجد.

1000*
تعداد حوادث دریکسال
----------------------------------------------- =
ضریب شیوعحوادث
متوسط تعداد کارگران در یکسال


بالا بودن هر یک از سه ضرایب فوقنشانگر وضعیت بد ایمنی است.

****************************************************************************************************************

 

 

تعریف ضریب تکرار حادثه :

تعداد حوادث اتفاق افتاده در مدت یک سال در یک کارگاه را به ازای یک میلیون ساعت کار ضریب تکرار حادثه می‌نامند.

 

تعریف ضریب شدت حادثه :

تعداد روزهای تلف شده در اثر حوادث اتفاق افتاده در طول یک سال در یک کارگاه به ازای یک میلیون ساعت کار را ضریب شدت حادثه می‌نامند.

آمار و حوادث سال 85 در یک کارخانه تولید قطعات خودرو

- تعداد کل حوادث سال 1385: 17 مورد

- بیشترین نوع حادثه: آسیب دیدگی و ضرب دیدگی

- تعداد روزهای تلف شده:

«محاسبه ضریب شدت و ضریب تکرار حادثه با توجه به آمار حوادث این کارخانه در سال 85»

ساعت کار در یک هفته: 48 ساعت                                                                           

تعداد کل کارگران: 130 نفر                                                                        

 

/ 0 نظر / 2079 بازدید