متن استاندارد 9001 و 14001 و ohsas 18001

4- سیستم مدیریت کیفیت

4-1- الزامات عمومی

سازمان باید سیستم مدیریت کیفیتی را مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی ایجاد ،مستند ،مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر اثر بخشی آنرا بهبود دهد .

سازمان باید :

الف) فرآیند های مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سراسر سازمان تعیین نماید .

ب) توالی و تاثیرات متقابل این فرآیند ها را معین نماید .

ج)معیارها و روش هایی را معین نماید تا بدین وسیله از اثر بخشی اجراء و کنترل این فرآیند ها اطمینان حاصل نماید .

د) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی اجراء و پایش این فرآیند ها ، اطمینان حاصل نماید .

ه)این فرآیند ها را مورد پایش ، در صورت کاربرد اندازه گیری و تحلیل قرار دهد و

و) اقدامات لازم برای دستیابی به نتایج طرح ریزی شده و نیز بهبود مستمر این فرآیند ها را به عمل آورد .

این فرآیند ها با ید مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی توسط سازمان مدیریت شوند .

هنگامی که سازمان فرآیندهائی را که بر انطباق محصول با الزامات تاثیر می گذارند به بیرون از سازمان واگذار نماید ، باید از کنترل اینگونه فرآیندها اطمینان حاصل نماید . نوع و گستره کنترل هائی که برای این گونه فرآیند های برون سپاری شده اعمال می گردد ، باید در سیستم مدیریت کیفیت تعریف شود .

یادآوری 1 : فرآیندهایی که برای سیستم مدیریت کیفیت اشاره شده در بالا مورد نیاز هستند ، شامل فرآیندهای فعالیت های مدیریتی ، فراهم ساختن منابع ، پدید آوری محصول و اندازه گیری ، تحلیل و بهبود مب گردند .

یادآوری 2 : فرآیند ((برون سپاری شده )) ، فرآیندی است که سازمان برای سیستم مدیریت کیفیت خود به آن نیاز دارد و اجرای آن فرآیند را به طرف برون سازمانی واگذار کرده است .

یادآوری 3 : اطمینان از کنترل فرآیند های برون سپاری شده رافع مسئولیت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتری ، قانونی و دولتی نیست . نوع و گستره کنترل هایی که برای فرآیند برون سپاری شده اعمال می گردد ، می تواند توسط عواملی نظیر موارد زیر تحت تاثیر قرار گیرد :

الف ) اثر بالقوه فرآیند برون سپاری شده بر قابلیت سازمان در تدارک محصول منطبق با الزامات .

ب) میزانی که بر حسب آن کنترل فرآیند تسهیم شده است .

ج) قابلیت دسترسی به کنترل های مورد نیاز از طریق کاربرد بند 7-4

4-2- الزامات مستند سازی

4-2-1- کلیات

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد :

الف ) بیانیه های مدون خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی

ب)یک نظامنامه کیفیت

ج) روش های اجرائی مدون و سوابقی که از طرف این استاندارد بین المللی الزام شده اند و

د) مستندات ، شامل سوابق ،که توسط سازمان معین شده اند که برای حصول اطمینان از موثر بودن طرح ریزی ، اجراء و کنترل فرآیندهای آن لازم می باشند .

یادآوری 1 : هنگامی که در این استاندارد بین المللی از عبارت (( روش اجرائی مدون )) استفاده می شود ، منظور روش اجرائی است که ایجاد شده ، مدون گردیده ، مستقر شده و نگهداری می گردد . یک مدرک به تنهائی می تواند به الزامات یک یا چند روش اجرائی ارجاع دهد . الزام به داشتن یک روش اجرائی مدون ممکن است توسط بیش از یک مدرک پوشش داده شود .

یادآوری 2 : گستره مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمان می تواند به دلایل زیر متفاوت باشد :

الف ) اندازه سازمان و نوع فعالیت آن

ب)  پیچیدگی فرآیندها و تاثیرات متقابل آنها

ج)صلاحیت نیروی انسانی

 

یادآوری 3 : مستند سازی می تواند به هر شکل یا بر هر نوع واسط اطلاعاتی واقع شود .

4-2-2- نظامنامه کیفیت

سازمان باید نظامنامه کیفیتی را ایجاد نموده و نگهداری نماید که شامل موارد زیر باشد :

الف ) دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ، شامل جزئیات و دلایل هر گونه کنارگذاری الزامات استاندارد

ب) روش های اجرائی مدون سیستم مدیریت کیفیت یا ارجاع به آنها و

ج) توصیفی از تاثیرات متقابل بین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت

4-2-3- کنترل مستندات

مستنداتی که در سیستم مدیریت کیفیت الزام شده اند باید تحت کنترل باشند . سوابق کیفیت نوع خاصی از مستندات بوده و باید مطابق الزامات مندرج در (4-2-4) تحت کنترل قرار بگیرند .

یک روش اجرائی مدون باید برای تعریف کنترل های مورد نیاز زیر ایجاد گردد :

الف) تصویب مستندات از نظر کفایت آنها ، پیش از انتشار ،

ب) بازنگری و به روز آوری بر حسب نیاز و تصویب مجدد مستندات ،

ج) حصول اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت ویرایش جاری مستندات مشخص شده اند ،

د) حصول اطمینان از اینکه ویرایش های معتبر مستندات در مکان استفاده در دسترس میباشند ،

ه) حصول اطمینان از اینکه مستندات خوانا و قابل شناسائی باقی می مانند ،

و) حصول اطمینان از اینکه مستندات با منشاء برون سازمانی ، که توسط سازمان جهت طرح ریزی و عملیات سیستم مدیریت کیفیت لازم دانسته شده اند ، مورد شناسائی قرار گرفته اند و توزیع آنها تحت کنترل است و

ز) حصول اطمینان از اینکه مستندات غیر معتبر مورد استفاده نا خواسته قرار نمی گیرند و در صورتی که به هر دلیلی گرد آوری شوند ، به نحو مناسبی مورد شناسائی قرار میگیرند .

 

4-2-4- کنترل سوابق کیفیت

سوابق ایجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نیز بکار گیری موثر سیستم مدیریت کیفیت باید کنترل گردند .

سازمان باید یک روش اجرائی مدون برای تعریف کنترل های لازم برای شناسائی ، انبارش ، حفاظت ، بازیابی ، مدت گرد آوری و تعیین تکلیف سوابق ایجاد کند .

سوابق کیفیت باید خوانا ، به سادگی قابل شناسائی و بازیابی باشند .

5 مسئولیت مدیریت

5-1- تعهد مدیریت

مدیریت عالی باید شواهدی مبنی بر تعهد خود نسبت به توسعه و استقرار سیستم مدیریت کیفیت و نیز بهبود مستمر اثر بخشی آن توسط موارد زیر فراهم آورد :

الف ) ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و مقررات دولتی ،

ب) تعیین خط مشی کیفیت

ج) حصول اطمینان از اینکه اهداف کیفیتی تعیین شده اند ،

د) انجام بازنگری های مدیریت و

ه) حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع

5-2- تمرکز بر مشتری

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که الزامات مشتری معین شده اند و با هدف افزایش میزان رضایت مشتری برآورده می شوند .

5-3- خط مشی کیفیت

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خط مشی کیفیت :

الف) با مقاصد سازمان متناسب است ،

ب) شامل تعهد به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت می گردد ،

ج) چارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کیفیتی فراهم می آورد ،

د) در سازمان معرفی گردیده و درک شده است و

ه) برای تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می گیرد .        

5-4- طرح ریزی

5-4-1 اهداف کیفیت

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که اهداف کیفیت و از جمله آن هائی که برای براورده سازی الزامات محصول مورد نیازند ، برای بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعیین شده اند . اهداف کیفیت باید قابل اندازه گیری بوده و در سازگاری با خط مشی کیفیت باشند .

5-4-2- طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت

مدیریت عالی سازمان باید اطمینان حاصل نماید که :

الف) طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت به منظور برآورده نمودن الزامات بند 4-1 و نیز اهداف کیفیت انجام گرفته است و

ب) هنگامی که تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت ، طرح ریزی و اجراء می گردد یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت حفظ می گردد .

5-5- مسئولیت ، اختیار و ارتباطات

5-5-1- مسئولیت و اختیار

مدیریت عالی سازمان باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت هاا و اختیارات تعیین شده و به سازمان ابلاغ گردیده است .

5-5-2- نماینده مدیریت

مدیریت عالی سازمان باید یکی از مدیران سازمان را تعیین نماید که صرف نظر از سایر مسئولیت ها ، باید اختیارات و مسئولیت هایی شامل موارد زیر را داشته باشد :

الف) حصول اطمینان از اینکه فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده ، استقرار یافته و نگهداری می شوند ،

ب) گزارش دهی به مدیریت عالی سازمان درباره عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هرگونه نیازی برای بهبود و

ج) حصول اطمینان از ترغیب به آگاهی نسبت به الزامات مشتری در تمامی سازمان .

یادآوری : مسئولیت های نماینده مدیریت می تواند شامل ارتباطات با طرف های برون سازمانی ، بر روی موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت باشد .

5-5-3- ارتباطات داخلی

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای ارتباطی مناسبی در درون سازمان معین شده اند و این ارتباطات در مورد اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت انجام می گردد .

5-6- بازنگری مدیریت

5-6-1- کلیات

مدیریت عالی سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل طرح ریزی شده مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم تناسب ، کفایت و اثر بخشی آن ، اطمینان حاصل نماید . این بازنگری باید ارزیابی فرصت های بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت ، و از جمله خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی را شامل گردد .

سوابق بازنگری های مدیریت باید نگهداری شوند .

5-6-2- ورودی های بازنگری

/ 2 نظر / 144 بازدید

برای تشکراومدم دعاکنین پروجم تموم شه راحت شم[گل]

الی

سلام من مهندس محیط ریستم ولی در زمینه مشاوره استقرار سیستم های مدیریت فعالیت می کنم البته بیشتر در زمینه سیستم مدیریت کیفیت می خواستم بدونم متن استاندارد ایزو 14001 از اداره استاندارد سال 2004 وجود داره ؟ این متن استاندارد ترجمه خودتونه که گذاشتید اینجا ؟